To change the text size, hold down the Ctrl/Cmd key and press + to enlarge or - to reduce

News

Servogear propulsion technology enable sustainable Arctic cruises

13.08.2018

The energy efficient and silent hybrid electric vessel “Brim Explorer” will offer arctic tourists sustainable and spectacular cruises, powered by Servogear propulsion technology.

 

Servogear is awarded the propulsion contract for a sustainable sightseeing and whale watching vessel that will be built by Maritime Partner and owned by Green Wave Holding. “Brim Explorer” will be equipped with Servogear’s Ecoflow Propulsor™, including the new HDE220 hybrid gearbox. The system will allow seamless integration of renewable energy into the vessel’s power system.

 

- It is a privilege to be chosen as a supplier by a demanding customer with the environment on the top of the agenda. Operating cruise vessels in vulnerable areas require low noise and low emissions solutions, which is what we achieve with the hybrid gearbox in combination with custom-made propeller and propeller tunnel, CEO of Servogear, Torleif Stokke, says.

 

Servogear’s hybrid delivery for the “Brim Explorer” comprises of the HDE220 hybrid gearbox, a 1400 mm propeller, propeller tunnel, effect rudder, shaft bracket, battery package from Grenland Energy and energy management system from Brunvoll Mar-El. The hull is designed by Wave Propulsion and the topside by Einar Hareide.           

- We are really happy to have Servogear on board, one of the few suppliers that can deliver a complete energy system to such a vessel, from battery to propeller. Servogear provide an ideal technical solution with low weight to a competitive price, co-founder of Green Wave Holding, Espen Larsen-Hakkebo, explains.

 

Launches in August 2019

The 24 meter “Brim Explorer” will have a capacity of 140 passengers. It will be operating north of the Arctic Circle along the coast of Norway from August 2019. The vessel will be exploring the spectacular Lofoten area during summer and offer whale safaris from Tromsø during winter. The hybrid vessel is one of the world’s most flexible vessels, as it can be charged at any port and operate on batteries for 10 hours with a cruising speed of 10 knots.

 

- It will become the first sightseeing vessel to be equipped with Servogear’s brand new hybrid gearbox HDE220. We are happy that Green Wave Holding and Maritime Partner have confidence in our energy efficient and silent solutions, Torleif Stokke says.

 

Sustainable tourism

The vessel will be built with large windows that take the passengers as close to nature and wild life as it gets, but with as little impact as possible.

 

- Our goal is sustainable tourism, which means that we want our environmental footprint to be as small as possible. We want to cut emissions and operate without disturbing the wild life in or near the sea, Larsen-Hakkebo says.

 

Servogear recently provided the propulsion system for the world’s first electric fjord cruise vessel, Future of The Fjords, and is a part of a 11.7 Million EU-funded R&D project that will develop the world’s first all-electric fast ferry. Servogear and Green Wave Holding aim to continue developing green and modern sightseeing vessels together.

 

- We have noticed Servogear’s engagement in the green transition. Operators always want to cut fuel costs, but when going electric, energy efficient propulsion becomes really important. It is all about reach. We needed a supplier with a holistic approach to the energy system to become energy efficient in every sense, Larsen-Hakkebo explains.

 

Contacts:

Founder Espen Larsen-Hakkebo, Green Wave Holding: +47 97078478.
CEO Torleif Stokke, Servogear: +47 95288523.

 

Please visit Brim Explorer on the web or on Facebook for more information!

 

NORSK VERSJON: 

 

Berekraftig kvalsafari med framdriftsteknologi frå Servogear

 

Hybridelektriske «Brim Explorer» er stillegåande og energieffektiv og kan tilby turistar i arktiske strøk berekraftige turar med framdriftssystem frå Servogear. 

 

Servogear er tildelt kontrakt på framdriftsløysinga til det berekraftige sightseeing- og kvalsafari-fartøyet som vert bygd av Maritime Partner og eigd av Green Wave Holding. “Brim Explorer” vert utstyrt med Servogear Ecoflow Propulsor™, inkludert det nye hybridgiret HDE220. Systemet gjer det mogleg å saumlaust integrera fornybar energi i fartøyets kraftsystem. 

 

- Det er eit privilegium å vera leverandør til ein kunde som stiller så høge krav og som har miljøet øvst på dagsordenen. Det gjer at me får maksimalt ut av teknologien vår. Å operera cruisefartøy i sårbare område krev låge utslepp og lågt støynivå, noko me oppnår med det nye hybridgiret saman med spesialdesigna propellar og propelltunnel, seier dagleg leiar Torleif Stokke i Servogear.  

      

Servogears leveranse til “Brim Explorer” inkluderer eit HDE220 hybridgir, ein 1400 mm propell, propelltunnel, ror, aksling, batteripakke frå Grenland Energy og energistyringssystem frå Brunvoll Mar-El. Skroget er designet av Wave Propulsion og dekket av Einar Hareide.  

 

- Vi er glade for å ha Servogear ombord, ein av få leverandørar som kan levera heile energisystemet til eit slikt fartøy, frå batteri til propell. Servogear kunne tilby ei god teknisk løysing, med låg vekt til ein konkurransedyktig pris, seier dagleg leiar i Green Wave Holding, Espen Larsen-Hakkebo.

 

Skal i drift i august 2019

“Brim Explorer” vert 24 meter lang og får ein kapasitet på 140 passasjerar. Den vil gå i normal drift i frå august 2019. Planen er at fartøyet går i vanleg cruisetrafikk i Lofoten på sommaren og nyttast til kvalsafari frå Tromsø om vinteren. Det vert eit av verdas mest fleksible fartøy, sidan det kan lade i ei kvar hamn og operera på batteri i ti timar i ti knops fart.  

 

- Dette vert det fyrste sightseeingfartøyet i verda med Servogears nye hybridgir, HDE220. Me er glade for at Green Wave Holding og Maritime Partner har tillit til våre løysingar, seier Stokke.

 

Bygd for berekraftig turisme

Fartøyet vert bygd med store vindauge, slik at passasjerane kjem så nært naturen som mogleg, samstundes som fartøyet lagar eit så lite miljøfotavtrykk som mogleg.

- Målet vårt er berekraftig turisme. Me ynskjer et så lite miljøavtrykk som mogleg. Og ikkje berre når det gjeld utslepp. Me ynskjer å driva så skånsamt som mogleg, utan å forstyrre dyrelivet i og ved sjøen, seier Larsen-Hakkebo.

 

Servogear har nyleg levert framdriftssystem til det heil-elektriske cruisefartøyet Future of The Fjords, og er ein del av eit EU-finansiert prosjekt som skal utvikla verdas fyrste heilelektriske hurtigbåt.  

 

- Me har sett korleis Servogear engasjerer seg i det grøne skiftet. Reiarlaga ynskjer alltid å kutta forbruket av drivstoff, men det er når ein vert heilelektrisk at energieffektiv framdrift verkeleg vert viktig. Då handlar alt om rekkjevidda til batteria. Me trong ein leverandør med ein heilheitleg innfallsvinkel til energisystemet  for å verte energieffektiv på alle tenkjelege måtar, seier Larsen-Hakkebo.